Bokningsregler

Vad gäller när jag bokar en stuga eller hotellrum ?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och hotellrum. Antagna av föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Ansvarig uthyrare är: Herrfallet AB, Herrfallet, 732 93 ARBOGA


Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

– Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning om tiden tillåter.
– Nyckeln lämnas ut i receptionen, om receptionen är stängd, ring vårt journummer.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag och till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
– Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.


När blir min bokning bindande ?

Du är bundna till bokningen så snart du muntligen gjort din beställning. Vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och du betalat anmälningsavgiften.


När skall jag betala ?

Om du bokat i god tid skall 25% av hyran vara betald inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen. Bevis om att hyran betalas skall då kunna uppvisas vid ankomsten.

Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.


Förbeställda måltider?

Vid förbeställda måltider till företag, föreningar och grupper och enskilda gäller att definitiv bokning skall vara oss till handa senast en vecka före ankomst.

Vid senare bokning förbehåller vi oss rätten att själva anpassa menyn och kan då inte heller ta hänsyn till allergier, vegetarianer mm.

Bokas specialmat som inte konsumeras kommer denna att utgå under resterande vistelse om inget annat meddelas från Er.

Vid större bokningar, bröllop, läger mm kan vi begära förskottsbetalning på hela eller delar av beloppet.


Vad händer om jag inte betalar i tid ?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid, har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller om jag vill avboka ?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kr.

Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden, från den du betalade till.

Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kr.

Vid avbokning av måltider senare än en vecka före ankomst debiteras beställda måltider och i förekommande fall dryck fullt ut.


Men om det händer mig något ?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar 200 kronor per stuga/hotellrum och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 200 kronor per stuga/hotellrum. utan någon extra kostnad.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär.

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. T. ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t. ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.


Vad har jag för rättigheter ?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.


Vad har jag för skyldigheter ?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på 600 kronor för städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan stugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts.


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.?

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten. Vid elavbrott där vi inte är skyldiga till elavbrottet skall eventuelle ersättningskrav riktas direkt till elleverantören..


Vad händer om vi inte kommer överens ?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.
Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se).

Herrfallet fritids- och konferensanläggning, 732 93 ARBOGA, Telefon: 0589-401 10, E-post: reception@herrfallet.se